X
wróć do listy wydarzeń

Dzień Matki

22.05.2017

Drogie Mamy!

Specjalnie dla Was - wraz z Super-Pharm oraz marką L'oreal - przygotowaliśmy strefę Cannes! Na specjalnie przygotowanym stoisku poznacie najnowsze trendy w makijażu, otrzymacie porady dotyczące wizażu oraz nowości w pielęgnacji.

Ponad to do zdobycia specjalne rabaty do Super-Pharm oraz możliwość zrobienia wyjątkowego zdjęcia w strefie selfie.

 

Zapraszamy:

26 maja 

plac przy Media Markt

 

KONKURS!

"Dlaczego Twoja Mama jest najlepszą z mam?"

 

Odpowiedz na pytanie konkursowe pod postem znajdującym się na fanpage King Cross Marcelin (tutaj) i wygraj pięciodniową dietę od Body Chief dla swojej Mamy! Powiedz nam, dlaczego Twoja Mama jest najwspanialszą osobą na świecie i dlaczego właśnie jej chcesz podarowć prezent. Ze wszystkich komentarzy wybierzemy najbardziej kreatywne i oryginalne.

Konkurs trwa w dniach 22-25 maja 2017r.

Do zdobycia również: makijaż od marki Inglot oraz sześć zaproszeń na kwotę 50zł do kawiarni Carte d'Or.

 

REGULAMIN

§ 1.

Organizatorzy

1. Organizatorem Konkursu „Pokaż swoją codzienną motywację” (w dalszej treści Konkurs) jest spółka Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 1/3, 04-190, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Są Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412632, NIP 1132112239, REGON 012664096.
2. Przez Organizację Konkursu rozumie się przygotowanie postu konkursowego opublikowanego na stronie www.facebook.com/KingCrossMarcelin oraz umożliwienie przedstawienie zgłoszonych Prac na zasadach wskazanych w dalszej treści Regulaminu.
3. Fundatorem nagród w Konkursie są:

BC Kulinaria Marcin Mazurek, ul. Polska 13, 60-595 Poznań;
Inglot Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl;

OMIS Poznań Sp. z o.o., ul. Stare Żegrze 78 lok.11, 61-249 Poznań.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook (tj. przez podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w żaden sposób nie jest z nim związany.
5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
6. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2.2 jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

 

§ 2.

Zasady Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie „Dlaczego Twoja Mama jest najlepszą z mam?” oraz opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na stronie www.facebook.com/KingCrossMarcelin w dniu 22 maja 2017r.
2. Odpowiedzi winny być własnością uczestnika konkursu. Organizator nie odpowiada za zamieszczenie przez uczestnika treści, do których nie posiada praw autorskich.
3. Konkurs trwa w dniach od 22 maja 2017r. (od godziny 10:00) do 25 maja 2017r. (do godziny 17:00).
4. Osoba zgłaszająca odpowiedź na pytanie (zwana dalej Uczestnikiem) może opublikować tylko jeden komentarz z odpowiedzią.
5. Komentarze mogą być publikowane do dnia 25 maja 2017r. do godziny 17:00.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszonej odpowiedzi lub jej usunięcia w przypadku, gdy Praca zawierać będzie obraźliwe, wulgarne, erotyczne oraz niezgodne z prawem treści lub będzie naruszała prawa osób trzecich.
7. Poprzez nadesłanie Pracy Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. 2016 poz. 922Nr 133 poz. 883).

- opublikowanie na łamach strony internetowej Centrum, stronie na Facebooku i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

8. Zwycięskie Prace zostaną wyłonione komisyjnie dnia 25 maja 2017r. Decyzja ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji. W skład Komisji wchodzić będą:

Przedstawiciel Organizatora

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez:

a. komentarz pod wyróżnioną Pracą zamieszczony przez Organizatora dnia 25 maja 2017r. w godzinach 18:00 – 18:30.

 

Każdy laureat Konkursu przy odbiorze nagrody będzie zobowiązany do wypełnienia

formularza potwierdzającego jego tożsamość: imię, nazwisko, dane adresowe.

 

§ 3.

Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione w sklepach znajdujących się w galerii King Cross Marcelin w Poznaniu oraz członkowie rodzin wymienionych podmiotów.

 

§ 4.

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są (wg. przyznanych miejsc):

I              Voucher na pięć dni diety od Body Chief
II             Makijaż od marki Inglot

III – VIII   Voucher do kawiarni Carte d’or na kwotę 50zł.

2. O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani dnia 25 maja 2017r. pod postem konkursowym.
3. Odbiór nagród następuje w dniach 26 maja – 1 czerwca 2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00. Nagrody będą do odebrania w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań.
4. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości oraz podpisanie protokołu odebrania nagrody oraz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
5. Jeśli Uczestnik nie spełni warunków Regulaminu, Nagroda nie zostanie mu wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
6. Nagrody nie ulegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum Handlowego King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

podziel się